Vargyashoz kapcsolódik egy sor jeles személyiség neve. A neves Daniel család tagjai közül említsük meg a kuruc szabadságharc hõsét Daniel Mihályt (?-1705), az önéletíró Daniel Istvánt (1684-1774) a kuruc szabadságharc kapitányát, és írónõ leányát Daniel Polixénát (1720-1775), Daniel Gábort (1824-1903) az agyagfalvi székely népgyûlés résztvevõjét, Udvarhely fõkirálybiráját és fõispánját. Az Unitárius Egyház fõgondnoka volt, a Magyar Történelmi-, Genealógiai és Heraldikai Társulat tagja. A magyar szabadságharc hõsei és résztvevõi közül: Gyertyánffy Ferenc (1827-1849) százados a szépmezõi ütközetben alakulatával együtt hõsi halált halt, Gyöngyössy István (1809-1894) és Pál Mózes tüzér (1820- 1892) helybeli unitárius papok. Mindkettõ síremléke a helybeli temetõben van. Itt látható faragott fejfája Sütõ Istvánnak (1810-1880), aki zászlóvivõ volt a véceri csatában. Vargyason ringatták bölcsõjét másik két unitárius lelkésznek - Szász Mózesnek (1780-1824) és Kiss Mihálynak (1781-1837). Utóbbi esperes, füvész és naplóíró volt. Szolga János (1815-1844) jogász és szakíró, Szolga Miklós (1861-1882) jogász és költõ volt, a szabadságharcban vállalt szerepe miatt börtönt is szenvedett. Szabadulva megírta máig kiadatlan „börtöndalait". Szolga Ferenc (1874-1956) tanár és geológus volt. Munkája: Adatok a Persányi-hegység geológiai és petrográfiai ismeretéhez. Itt született Adorján Jenõ (1886- 1956) irodalomtörténész, nyelvtanár és mûfordító. A falu temetõjében nyugszik az erdélyi Tizenegyek úttörõ irodalmi csoportosulás egyike Dobai István (1899-1938) költö, helybeli unitárius pap, valamint szülõfaluja iskolájának nevet adó Borbáth Károly (1931-1980) történetíró, egyetemi tanár, a kommunista rezsim áldozata. Sírját faragott kopja jelöli.

borbath_karoly_szulohaza.jpg
Borbáth Károly szülõháza